Adwokat Błażej Sarnowski - specjalizacje Kancelarii w Koninie

Specjalizacje

Prawo procesowe

Specjalizujemy się w prowadzeniu procesów przed sądami w szczególności w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i karnych (w zakresie występowania w charakterze oskarżyciela prywatnego i posiłkowego).

Prawo cywilne

Naszą specjalizacją jest prawo zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem umów cywilnoprawnych, prawo rzeczowe i spadkowe. Wypadki i inne zdarzenia będące źródłem roszczeń odszkodowawczych i o zadośćuczynienie stanowią szczególną specjalizację Kancelarii. W tym zakresie świadczymy pomoc prawną poprzez reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Zakładami Ubezpieczeń oraz sądami i organami egzekucyjnymi.

Obsługa projektów UE

Kancelaria specjalizuje się w usługach doradztwa prawnego dla przedsiębiorców,organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych. Jednym z głównych przedmiotów działalności naszej kancelarii jest obsługa prawna projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Aktualnie współpracujemy z kilkoma podmiotami (przedsiębiorstwami, fundacjami, szkołami i gminami) na terenie kraju, realizującymi projekty unijne.

Zakres proponowanych usług:

 • analiza umowy o dofinansowanie projektu;
 • obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • doradztwo w zakresie stosowania m.in. „zasady konkurencyjności” oraz „zasady rozeznania rynku”;
 • sporządzanie odwołań od decyzji Instytucji Pośredniczących oraz reprezen- towanie Klientów w postępowaniach prowadzonych przez Organ II instancji;
 • sporządzanie projektów umów z podwykonawcami oraz partnerami;
 • opracowywanie opinii prawnych;
 • opiniowanie decyzji;
 • nadzór prawny nad realizacją projektu;
Prawo zamówień publicznych

Ponadto kancelaria zajmuje się obsługą oraz kontrolą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zespół kancelarii zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie prawa zamówień i finansów publicznych. Ogromne doświadczenie naszego zespołu w tematyce zamówień publicznych, jak również odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w ww. obszarze, zapewnia prawidłowe udzielanie zamówień publicznych. Analizujemy pojawiające się w postępowaniach uchybienia pod kątem naruszenia ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, czy wymierzania korekt finansowych dla wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Kancelaria oferuje następujące usługi:

 • nadzór lub prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • analiza dokumentacji przeprowadzonych przez jednostkę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • ocena zasadności zatrzymania wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • audyt dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w związku z wydatkowaniem środków z funduszy strukturalnych UE pod kątem naruszenia prawa wspólnotowego,
 • ocena przeprowadzonych przez jednostkę postępowań pod kątem ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • weryfikacja udzielanych przez jednostkę zamówień;
 • analiza obowiązującego w jednostce regulaminu udzielania zamówień;
 • weryfikacja i ocena prawna zawieranych przez jednostkę umów o udzielenie zamówienia publicznego oraz ocena wykonywania ich postanowień (m.in. w zakresie egzekwowania kar umownych),
 • ocena prawna dokonywanych przez jednostkę zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego;
 • opinie prawne dotyczące zgodności zastosowanych przez jednostkę „niekonkurencyjnych trybów udzielania zamówień” z ustawą prawo zamówień publicznych,
 • reprezentowanie w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • szkolenie pracowników jednostki w zakresie prawidłowego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest naszą specjalizacją, w szczególności w zakresie występowania w postępowaniu o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód oraz roszczeń alimentacyjnych. Pomocy prawnej udzielamy w tym zakresie także na podstawie prawa kanonicznego we współpracy z wyspecjalizowaną kancelarią prawa kanonicznego.

Prawo pracy

Tak w zakresie indywidualnego prawa pracy jak i zbiorowego prawa pracy ta dziedzina prawa jest specjalizacją Kancelarii. W zakresie prawa pracy udzielamy konsultacji i porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, reprezentujemy pracowników i pracodawców przed sądami i Państwową Inspekcją Pracy. Naszą szczególną cechą jest występowanie w imieniu emerytur i rencistów przed ZUS, KRUS oraz sądami pracy.

Prawo gospodarcze

w tym prawo handlowe ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek jest jedną z kilku dziedzin prawa, które stosujemy w codziennej praktyce w szczególności w związku z organizacją, tworzeniem a następnie przekształcaniem spółek prawa handlowego. Kancelaria oferuje ponadto stałą obsługę prawną przedsiębiorców w zaresie dochodzonych należności: monitoring płatności (m.in. pieczątka monitorująca, telefoniczne negocjacje z dłużnikami), wezwanie do zapłaty, postępowanie sądowe oraz egzekucyjne, a także stałą współpracę doradczą.

Prawo administracyjne

Stanowi jedną z podstawowych dziedzin specjalizacji Kancelarii. Wynika to przede wszystkim z doświadczeń zawodowych mecenasa Błażeja Sarnowskiego, który pierwsze doświadczenia i wiedzę w tej dziedzinie zdobywał w ramach praktyk aplikanckich, a następnie prowadząc szkolenia prawnicze w zakresie prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego dla pracowników instytucji publicznych. Pogłębianie doświadczeń w tym zakresie było możliwe dzięki prowadzeniu wielu spraw przed SKO oraz Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi m.in. w Poznaniu i Warszawie. Oferujemy zatem profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną w szczególności w zakresie reprezentowania przed organami administracji państwowej i samorządowej, odwołań od wszelkich decyzji administracyjnych, reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo geologiczne i górnicze

z uwagi na siedzibę kancelarii znajdującą się w rejonie działalności kopalni węgla brunatnego i żywe zainteresowanie tą dziedziną prawa właściciela kancelarii, oferujemy pomoc prawną i reprezentowanie naszych klientów przed zakładami górniczymi, sądami powszechnymi w zakresie dochodzonych odszkodowań, procesach negocjacyjnych i pozwami o wykup nieruchomości.